Όροι Χρήσης

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.biokit.biotrans.gr (στο εξής ηλεκτρονικό κατάστημα). Ο δικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρεία BIOTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( στο εξής η εταιρεία).

Με το παρόν περιγράφονται οι υπηρεσίες, που διατίθενται προς εσάς, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (στο εξής όροι και προϋποθέσεις). Με την πρόσβαση ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου, η δε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.biokit.biotrans.gr συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω όρων, αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Παρακαλούμε επομένως να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο, αλλά να μας γνωστοποιήσετε τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος δικτυακού χώρου καθώς και εν γένει, τους όρους συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων, από την Εταιρεία, παραγγελιών. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στον παρόντα δικτυακό τόπο και σε κάθε άλλο σημείο του ηλεκτρονικού καταστήματος, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού χώρου ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

Οι χρήστες του παρόντος Δικτυακού τόπου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οποιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων.

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, τους όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 6442268 & 801 11 84000 ή στο e-mail στο biokit@biotrans.gr

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο δικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρεία στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία BIOTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ BIOTRANS Α.Ε.), που εδρεύει στην Οδό Λασκάρεως 11 & ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΎ 9, ΤΚ 11472, Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 999506681, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών.

3. ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η BIOTRANS Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που διέπει ομοίως την επίσκεψή σας στην δικτυακό τόπο.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο που διατίθεται στον Δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών (το “Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία της BIOTRANS A.E. 

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλες οι εμπορικές ονομασίες, οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στον Δικτυακό τόπο αποτελούν σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στην BIOTRANS A.E. Δεν δύνασθε να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας BIOTRANS A.E.  ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου “κρυμμένου κειμένου” (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της BIOTRANS A.E. ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών. 

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο ούτε τα σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος του www.biokit.biotrans.gr, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:

(α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Δικτυακός τόπος ή μέρος αυτής,

(β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την www.biokit.biotrans.gr ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή όπως απαιτείται για την ανάγνωση της www.biokit.biotrans.gr),

(γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης,

(δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει του παρόντος δικτυακού τόπου ή του Περιεχομένου,

(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου “κρυφού κειμένου” (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων ή

(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας. 

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Οι χρήστες του παρόντος Δικτυακού τόπου, αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

6. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου της, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις. Η Εταιρεία, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραίων καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα και υπηρεσίες με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την ίδια και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάσταση των προϊόντων που αγοράσατε α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της BIOTRANS Α.Ε. σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε προηγουμένως μαζί μας στο biokit@biotrans.gr .

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Επιπλέον σε περίπτωση επιστροφής/αντικατάστασης προϊόντος, τα κόμιστρα αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, επιβαρύνουν τον πελάτη.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μόνο στην κάτωθι περίπτωση : Να μας αποστείλετε e-mail μέχρι το τέλος της ημέρας της παραγγελίας, με τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της.

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό