Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας, συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής:

  • δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο),
  • στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας
  • βιολογικά δείγματα και γενετικά δεδομένα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο τους

Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται με την συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων,  τα οποία παραδίδετε για την αποστολή των αποτελεσμάτων.

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, και για την επίτευξη των υπηρεσιών κατά την ιατρική δεοντολογία και νομοθεσία. ήτοι:ι)Τη διενέργεια διαγνωστικής εξέτασης με μοριακές τεχνικές ιι) Για την αποστολή/ παράδοση σε εσάς των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων και για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας  δεδομένα επεξεργάζονται με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

(α) η συγκατάθεσή σας,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας ή  στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,

(δ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων

 Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται με ασφάλεια, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος τήρησης.

Το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας ορίζεται ενδεικτικά με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια και ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας τους ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

(β) Το φυσικό αρχείο με τα ιατρικά αποτελέσματα των εξετάσεών σας τηρείται για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία εξέτασης/έκδοσής του.

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται, με την διαδικασία  και για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, είναι απολύτως περιορισμένη και ελεγχόμενη, περιορίζεται δε αυστηρά και μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου διενέργειας της εξέτασης, που έχει δικαιοδοσία στην ταυτοποίηση του δείγματος/εξεταζόμενου και στην αποστολή των αποτελεσμάτων σε εσάς. Το Ιατρικό, Επιστημονικό και Τεχνολογικό προσωπικό των Εργαστηρίων θεωρούνται πιστοποιημένοι για την εργαστηριακή επεξεργασία, έγκριση και καταχώρηση εργαστηριακού αποτελέσματος καθώς και για τη φύλαξη του βιολογικού δείγματος για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Η εταιρεία παροχής του προϊόντος και η εταιρεία μεταφοράς του δείγματος, δεν έχουν πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία πέραν των όσων σχετίζονται με την παραλαβή και παράδοση του δείγματος.

Αναθεώρηση πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δύναται να επικαιροποιείται ή να τροποποιείται ώστε να φέρει τη καλύτερη δυνατή εικόνα της πρόσφατης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς συστήνεται ο επισκέπτης να ανατρέχει κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεται για τον  τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα .

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τηρούνται πολιτικές ασφαλείας, μέτρα και εκπαίδευση του προσωπικού στοχεύοντας την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους.